Advisory Council
01 Dr K. Kannan
Kohima
02 Dr N. Anand,
VC Vel’s University, Pallavaram
Chennai 600 117
03 Dr B. M. Hegde
Former VC
Manipal University
04 Dr K. S. Radhakrishnan
Former VC, SSUS
Kalady